• عدم تداخل با امواج RFI , EMI
  • دارای میدان دید 11*11 متر و زاویه دید 110 درجه
چشمی تشخیص حرکت
چشمی تشخیص حرکت