• چشم DG467 برای نصب بر روی سقف طراحی شده است
  • پوشش 6*11 متر هنگام نصب در ارتفاع 3.7 متر
  • پوشش 6*7 متر هنگام نصب در ارتفاع 2.4 متر
  • این چشم با زاویه دید خاص برای راهروها ، ورودی ها و محیط هایی با چندین درب و ورودی مناسب می باشد
  • دارای دو حالت عملیاتی : رله و آدرس پذیر
چشمی دزدگیر
چشمی دزدگیر