دوربین های دام آپتینا (OPTINA)

NORMA 200ASF-EL

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 200ASF-EL

NORMA 200ASF-SL

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 200ASF-SL

NORMA 200ASF-S

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 200ASF-S

NORMA 500WSF-SA

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 500WSF-SA

NORMA 200WSF-S

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 200WSF-S

ARTEMIS 200ASF-SL

دوربین دام آپتینا مدل ARTEMIS 200ASF-SL

DEVRA 200ASF-SLA

دوربین دام آپتینا مدل NORMA 200ASF-SL

DEVRA 200ASF-EL

دوربین دام آپتینا مدل DEVRA 200ASF-E

DORIS 200WSF-SA

دوربین دام آپتینا مدل DORIS 200WSF-SA

دوربین های بولت آپتینا (OPTINA)

دستگاه های ذخیره ساز (XVR) آپتینا (OPTINA)

OHD-6108ZF-A1

دستگاه ذخیره ساز (XVR)
مدل OHD-6108ZF-A1

OHD-8208ZF-4K/A4

دستگاه ذخیره ساز (XVR)
مدل OHD-8208ZF-4K/A4

OHD-6116ZFN-A1

دستگاه ذخیره ساز (XVR)
مدل OHD-6116ZFN-A1

OHD-6216ZF-A1

دستگاه ذخیره ساز (XVR)
مدل OHD-6216ZF-A1